mrt 272011
 

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan zich, mede namens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, tot op zekere hoogte vinden in de conclusies en aanbevelingen van het rapport “Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid” van de Algemene Rekenkamer. Dit stelt hij in een reactie aan de Algemene Rekenkamer. Donner is van mening dat “het onderwerp open standaarden en opensourcesoftware in (het) rapport zakelijk en genuanceerd wordt benaderd” en “dat de conclusies van het onderzoek de uitvoering van het beleid ten aanzien van open source en open standaarden binnen de rijksoverheid onderschrijven”. Bij de belangrijkste conclusies en aanbevelingen plaatst hij wel belangrijke kanttekeningen.

Zo meent minister Donner dat er meer mogelijkheden zijn om specifieke componenten in het softwarelandschap te vervangen door open source software en dat de praktijk dit al aantoont. Over open standaarden stelt hij: “Ik ben wel van mening dat gemiddeld genomen met name de kwalitatieve voordelen van open standaarden groter zijn dan de nadelen, vooral vanuit het oogpunt van interoperabiliteit. In dat verband merk ik op dat u de zeer complexe en verweven ICT-omgevingen, waarin vervanging van onderdelen lastig is en de keuzevrijheid voor leveranciers en pakketten steeds beperkter wordt, vooral als een feit beschrijft. Ik hecht er juist aan om de complexiteit, de verwevenheid en leveranciersafhankelijkheid te doen verminderen. Het kabinetsbeleid beziet overstappen naar open standaarden en/of open source software daarom niet alleen naar de inspanning die een overstap kost, maar vooral naar lange termijn voordelen en economisch-maatschappelijke baten van betere samenwerking en efficiëntere gegevensuitwisseling binnen en tussen organisaties.” Dit standpunt was al in het rapport van de Algemene Rekenkamer opgenomen.

Veel grotere afstand neemt hij van de conclusie dat er geen hoge verwachtingen gekoesterd mogen worden ten aanzien van de besparingsmogelijkheden door ruimere toepassing van open standaarden en open source software. Hij neemt de conclusie wel over, maar “voor zover hij betrekking heeft op het door u onderzochte deel van de ICT kosten binnen het Rijk”. De Tweede Kamer en de open source gemeenschappen leverden scherpe kritiek op de beperkte reikwijdte van het onderzoek van de Rekenkamer.

Minister Donner is het wel eens met de Algemene Rekenkamer dat algemene conclusies over kostenbesparingen niet getrokken kunnen worden en dat per geval bekeken dient te worden of open standaarden en open source software de betere oplossing zijn. Hij neemt dan ook de aanbevelingen over dat er sprake moet zijn van een duidelijke informatiestrategie en een sterkere positie van de CIO’s bij de Rijksoverheid.

 Posted by at 19:08

  One Response to “Donner zet kanttekeningen bij rapport Algemene Rekenkamer”

  1. [...] kritiek rekenen vanuit de Nederlandse open source gemeenschap, de Tweede Kamer en de minister. Minister Donner stelde dat de Rekenkamer onvoldoende inzicht had getoond in reële mogelijkheden tot verandering [...]

Sorry, the comment form is closed at this time.